Visie

De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen wereldwijd christenen bij elkaar gekomen om vanuit verschillende kerken met elkaar te bidden voor hun stad. In enkele plaatsen werd en wordt zelfs 24 uur per dag gebeden. Het leidde tot veel positieve effecten voor deze steden. Er werd zegen ervaren. Mensen kwamen tot geloof, kerken groeiden. Het leidde in de samenleving soms zelfs tot een massaal terugkeren naar God. Veel mensen ervaren een diepere relatie met hun Heer en Heiland juist ook door het eenparige gebed.

Bij enkele mensen in Elburg is het verlangen gegroeid om een huis van gebed in Elburg op te richten. Een plek te realiseren waar God iedere dag geëerd wordt. Een plek waar mensen rust kunnen vinden bij de Allerhoogste. Een plek waar een ieder ongeacht zijn of haar kerkelijke achtergrond welkom is om tot God te bidden. De kracht van het huis van gebed zal er in moeten bestaan dat men elkaar als broeders en zusters in Christus aanvaardt. De basis hiervoor is de liefde tot Christus en het Woord van God.

Motivatie

We realiseren ons dat het een hoge ambitie is om in een klein provinciestadje als Elburg dat bovendien in kerkelijk opzicht veelkleurig is huis van gebed op te richten. Om twee redenen willen we ons hier voor inzetten:

  • Ten eerste geloven we in de heilzame werking van het eenparige en aanhoudende gebed.
  • Ten tweede voelen we ons gedreven door de liefde voor Christus.

De volgende Bijbeltekst willen we als uitgangspunt gebruiken voor het huis van gebed Elburg:

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk,dank God onder alle omstandigheden” (1 Tessalonicenzen 5 vers 17)